GENEL KURUL TOPLANTILARININ GÜNDEMİ

31.03.2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. Genel Kurul Tutanağı’nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
 4. Şirket’in 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
 7. 2’si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
 9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
 12. Şirketimizde 2015 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2015 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 01.03.2016 tarih ve 2016.07 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,,
 13. Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
 15. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 16. Dilekler ve temenniler.


23 Mart 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. Genel Kurul Tutanağı’nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
 4. Şirket’in 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
 7. 2’si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
 9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
 12. Şirketimizde 2014 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2014 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 24.02.2015 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
 13. Şirketin 2015 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
 14. TTK hükümlerine uyum nedeniyle tadil edilmek istenen SPK’nın 20.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-391 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 ve 18'inci maddelerine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul Onayına sunulması,
 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
 16. 16.04.2014 tarih ve 2014/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile Çağla Grup’a %95 oranında bağlı ortaklık olarak edinilmiş olan 104.500.000.-TL’nin Kurulun tahsisli sermaye artırımına uygun görüş vermemesi ve bu işlemden kaynaklanan borcun şirket kaynaklarıyla Çağla Grup Ortaklarına ödenebilmesinin mümkün olmaması nedeniyle 29.01.2015 tarih ve 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %95 oranında ve 104.500.000.- TL tutarındaki satın alma işleminin iptal edilerek Çağla Grup Ortaklarına olan borcun tasfiyesi işleminin Genel Kurulun onayına sunulması,
 17. 22.07.2013 tarih ve 2013/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; yapılan varlık satışı işleminin SPK’nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması,
 18. Gündemin 17. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,74 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
 19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri dahilinde, muhalefet oyu kullanmış pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş gününde başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının genel kurul tarihinde ve toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasının zorunlu olduğu, şirket tarafından pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 20. TTK 376’ya göre şirket sermayesinin %62,35 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 26.02.2015 tarih ve 2015/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması, Şirket faaliyetlerinin ne şekilde sürdürüleceği hususunda 26.02.2015 tarih ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yönetim kurulu raporunun genel kurulun onayına sunulması Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 21. Dilekler ve temenniler.


17.04.2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı’nın imzası hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Şirket 2013 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
 7. 2’si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
 8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
 9. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,
 12. Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmesi,
 14. Şirketimizin 2012 ve 2013 yıllarına ait karlarından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra dahi zarar oluştuğundan 2013 yılı ile ilgili yedek akçe ayrılmaması ve kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 18.03.2014 Tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
 15. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin kar dağıtım politikaları ile ilgili 18.03.2014 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
 16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun bilgilendirilmesi,
 17. 18.03.2014 tarih ve 05 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı’na sunulması,
 18. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 19. Dilekler ve temenniler.

10 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. 25.07.2012 tarih ve 26 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda ve SPK tarafından onaylanacak 30.07.2012 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
 3. Yönetim Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda Şirket sermayesinin geçmiş yıllar zararları sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla 7.462.587.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.975.058.-TL’sı azaltılarak yine eş zamanlı olarak aynı tutarda artırılacağından dolayı alacakların çağrılması ve haklarının teminat altına alınmasından vazgeçildiğine ilişkin kararın onaylanmasına,
 4. Dilekler ve temenniler.


10 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. 25.07.2012 tarih ve 26 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda ve SPK tarafından onaylanacak 30.07.2012 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
 3. Yönetim Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda Şirket sermayesinin geçmiş yıllar zararları sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla 7.462.587.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.975.058.-TL’sı azaltılarak yine eş zamanlı olarak aynı tutarda artırılacağından dolayı alacakların çağrılması ve haklarının teminat altına alınmasından vazgeçildiğine ilişkin kararın onaylanması,
 4. Dilekler ve temenniler.


28.06.2012 tarihinde yapılacak 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki
  verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması
  ve görüşülmesi,
 4. Şirket 2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması,
  görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
 6. Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
 8. 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden
  belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2011 yılında yaptığı bağış ve
  yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince
  gerekli izinlerin verilmesi,
 12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
  kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre
  ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
 14. SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu
  kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddesinin tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
 15. 09.02.2012 tarih ve 3 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen
  Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile
  01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
 16. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve
  İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 17. Dilekler ve temenniler.

 

28.06.2012 Tarihinde Yapılacak İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki
  verilmesi,
 3. SPK tarafından düzeltilen 04.05.2012 tarih ve 6 sayılı yönetim kurulu
  kararı ve 24.05.2012 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 3,9,12,14,16 maddeleri ve yeni ilave edilen 19. maddesinin tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
 4. Dilekler ve temenniler.

01.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Şirket 2011 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
 6. Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
 12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
 14. 04.05.2012 tarihli ve 6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin madde 9, madde 11, madde 12, madde 14 ve geçice madde 3 ana sözleşme tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
 15. 09.02.2012 tarih ve 3 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş. ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait konsolide finansal tablolar ile ilgili Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Genel Kurul Onayı'na sunulması,
 16. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 17. Dilekler ve temenniler

01.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEM:

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 3. 04.05.2012 tarihli ve 6 numaralı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda
  Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin madde 9, madde 11, madde 12, madde 14 ve geçice madde 3 ana sözleşme tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
 4. Dilekler ve temenniler.

 

05.04.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Yeni yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni yönetim kurulu teşkili,
4. Dilekler ve temenniler.

22.06.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Şirket 2010 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
 6. Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
 12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
 14. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 15. Dilekler ve temenniler.

 

25.05.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Divan seçimi,
 2. Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Şirket 2010 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
 6. Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
 10. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
 12. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
 14. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
 15. Dilekler ve temenniler.

 

 

27.04.2011 YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi
     - Şirket 2010 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması
     -Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri
     -Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     -Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
     -Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     -Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
     -Şirketin sosyal yardım amacıyla 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
     -Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
     -Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
     -Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
     -Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
     -Dilekler ve temenniler.

 

25.03.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ    

- Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
     - Şirket 2009 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
     - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
     - Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
     - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
     - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
     - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
     - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından Değerleme Kuruluşuna hazırlatılan Değerleme Raporlarının özeti ile ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi
     - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
     - Dilekler ve temenniler.

 

2005-2009 YILI GENEL KURUL TOPLANTILARININ GÜNDEMLERİ

13.04.2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

     - Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı’nın imzası hususunda Başkanlık  Divanı’na yetki verilmesi,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız  Dış Denetim Raporlarının okunması   ve görüşülmesi,
     - Şirket  2008 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi , onaylanması,
     - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
     - Görev süresi sona ermiş olan  Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
     - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
     - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
     - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında         bilgi verilmesi,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

04.04.2008 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

     - Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
     - Şirket 2007 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
     - 2007 yılı karı hakkında 13.03.2008 tarih 2008.06 nolu yönetim kurulu kararının onaylanması,
     - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
     - Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
     - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
     - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
     - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

13.04.2007 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

     - Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
     - Şirket 2006 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi , onaylanması,
     - 2006 yılı karı hakkında 13.03.2007 tarih 2007.09 nolu yönetim kurulu kararının onaylanması,
     - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
     - Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur haklarının belirlenmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması,
     - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
     - Şirketimizin 2007,2008 ve 2009 yıllarını kapsayan 3 yıllık Bağımsız Denetimini yapmak üzere Kapital Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile 19.02.2007 tarih ve 2007.05 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yapılan anlaşmanın Genel Kurul'da onaylanması,
     - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
     - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

23.11.2006 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 


     - Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayılı yazı ile gerekli izin alınmış olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşağıda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayına sunulması,
        a. Kayıtlı sermaye tavanının 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanına geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2.maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır hükmünden yararlanmak amacıyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrıca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasına rağmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payı ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrıca şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

23.11.2006 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

     - Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayılı yazı ile gerekli izin alınmış olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşağıda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayına sunulması,
        a. Kayıtlı sermaye tavanının 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanına geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2.maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır hükmünden yararlanmak amacıyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrıca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasına rağmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payı ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrıca şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak temettü avansı dağıtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,      -  Dilekler ve temenniler.

 

 

01.11.2006 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

     - Açılış ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanağı'nin imzası hususunda Başkanlık Divani'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasasi Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayili karari ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayili yazi ile gerekli izin alinmis olan sirket ana sözlesmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki asagida yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayina sunulmasi,
        a. Kayitli sermaye tavaninin 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. Sirketimizin kayitli sermaye tavanina geçmesi ile ilgili sirket ana sözlesmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasasi Kanununun 11.maddesinde degisiklik yapan 4487 sayili Kanunun 2.maddesi geregi sirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fikralarinda yazili hususlar için yapilacak genel kurul toplantilarinda Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplanti nisaplari uygulanir hükmünden yararlanmak amaciyla sirket ana sözlesmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrica sirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fikrasi hükmü geregince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasina ragmen sirket ana sözlesmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payi ödenmesi öngörülmüstür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrica sirketimizin Sermaye Piyasasi Kurulu mevzuatina uygun olarak temettü avansi dagitabilmesi için ana sözlesmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

01.11.2006 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

     - Açilis ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul Tutanagi'nin imzasi hususunda Baskanlik Divani'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasasi Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayili karari ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayili yazi ile gerekli izin alinmis olan sirket ana sözlesmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki asagida yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayina sunulmasi,
        a. Kayitli sermaye tavaninin 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. Sirketimizin kayitli sermaye tavanina geçmesi ile ilgili sirket ana sözlesmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasasi Kanununun 11.maddesinde degisiklik yapan 4487 sayili Kanunun 2.maddesi geregi sirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fikralarinda yazili hususlar için yapilacak genel kurul toplantilarinda Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplanti nisaplari uygulanir hükmünden yararlanmak amaciyla sirket ana sözlesmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrica sirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fikrasi hükmü geregince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasina ragmen sirket ana sözlesmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payi ödenmesi öngörülmüstür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrica sirketimizin Sermaye Piyasasi Kurulu mevzuatina uygun olarak temettü avansi dagitabilmesi için ana sözlesmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

09.06.2006 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

      - Açİlİş ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk Divanİ'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasasİ Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayİlİ kararİ ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret BakanlİĞİ'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayİlİ yazİ ile gerekli izin alİnmİş olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşaĞİda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayİna sunulmasİ,
        Kayİtlİ sermaye tavanİnİn 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        şirketimizin kayİtlİ sermaye tavanİna geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        Sermaye Piyasasİ Kanununun 11.maddesinde deĞişiklik yapan 4487 sayİlİ Kanunun 2.maddesi gereĞi şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fİkralarİnda yazİlİ hususlar için yapİlacak genel kurul toplantİlarİnda Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantİ nisaplarİ uygulanİr hükmünden yararlanmak amacİyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        Ayrİca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fİkrasİ hükmü gereĞince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasİna raĞmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payİ ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrİca şirketimizin Sermaye Piyasasİ Kurulu mevzuatİna uygun olarak temettü avansİ daĞİtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

 

 

09.06.2006 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

      - Açİlİş ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk Divanİ'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasasİ Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayİlİ kararİ ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret BakanlİĞİ'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayİlİ yazİ ile gerekli izin alİnmİş olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşaĞİda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayİna sunulmasİ,
        a. Kayİtlİ sermaye tavanİnİn 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. şirketimizin kayİtlİ sermaye tavanİna geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasasİ Kanununun 11.maddesinde deĞişiklik yapan 4487 sayİlİ Kanunun 2.maddesi gereĞi şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fİkralarİnda yazİlİ hususlar için yapİlacak genel kurul toplantİlarİnda Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantİ nisaplarİ uygulanİr hükmünden yararlanmak amacİyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrİca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fİkrasİ hükmü gereĞince kurucular lehine ilk esas m
ukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasİna raĞmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payİ ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrİca şirketimizin Sermaye Piyasasİ Kurulu mevzuatİna uygun olarak temettü avansİ daĞİtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

28.04.2006 TARİHİNDE YAPILACAK 2005 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ     - Açİlİş ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk Divanİ'na yetki verilmesi,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve BaĞİmsİz Dİş Denetim Raporlarİnİn okunmasİ ve görüşülmesi,
     - şirket 2005 yİlİ Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarİnİn okunmasİ, görüşülmesi , onaylanmasİ
     - 2005 yİlİ karİ hakkİnda 03.04.2006 tarih 2006/15 nolu yönetim kurulu kararİnİn onaylanmasİ,
     - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
     - Görev süresi sona ermiş olan Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkİ ve ücretlerinin belirlenmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     - Yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin onaylanmasİ,
     - şirketin sosyal yardİm amacİyla 2005 yİlİnda yaptİĞİ baĞİş ve yardİmlarİn genel kurulun bilgisine sunulmasİ,
     - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereĞince gerekli izinlerin verilmesi,
     - Kar daĞİtİm politikasİyla ilgili 03.04.2006 tarih 2006/16 nolu Yönetim Kurulu kararİnİn ortaklarİn bilgisine sunulmasİ,
     - Sermaye Piyasasİ Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayİlİ kararİ ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret BakanlİĞİ'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayİlİ yazİ ile gerekli izin alİnmİş olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşaĞİda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayİna sunulmasİ,
        a. Kayİtlİ sermaye tavanİnİn 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. şirketimizin kayİtlİ sermaye tavanİna geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasasİ Kanununun 11.maddesinde deĞişiklik yapan 4487 sayİlİ Kanunun 2.maddesi gereĞi şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fİkralarİnda yazİlİ hususlar için yapİlacak genel kurul toplantİlarİnda Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantİ nisaplarİ uygulanİr hükmünden yararlanmak amacİyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrİca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fİkrasİ hükmü gereĞince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasİna raĞmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payİ ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrİca şirketimizin Sermaye Piyasasİ Kurulu mevzuatİna uygun olarak temettü avansİ daĞİtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

28.04.2006 TARİHİNDE YAPILACAK İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ


     - Açİlİş ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk Divanİ'na yetki verilmesi,
     - Sermaye Piyasasİ Kurulu' nun 27.03.2006 tarihli ve 4713 sayİlİ kararİ ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret BakanlİĞİ'ndan 28.03.2006 tarih 2228 sayİlİ yazİ ile gerekli izin alİnmİş olan şirket ana sözleşmesinin 6, 12.4 ve 16. maddelerindeki aşaĞİda yer alan tadillerin Genel Kurul' un onayİna sunulmasİ,         
a. Kayİtlİ sermaye tavanİnİn 19.300.000 YTL. olarak belirlenmesine,
        b. şirketimizin kayİtlİ sermaye tavanİna geçmesi ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine,
        c. Sermaye Piyasasİ Kanununun 11.maddesinde deĞişiklik yapan 4487 sayİlİ Kanunun 2.maddesi gereĞi şirketin Türk Ticaret Kanunu' nun 388.maddesinin 2. ve 3. fİkralarİnda yazİlİ hususlar için yapİlacak genel kurul toplantİlarİnda Türk Ticaret Kanunu' nun 372.maddesindeki toplantİ nisaplarİ uygulanİr hükmünden yararlanmak amacİyla şirket ana sözleşmesinin 12.4. maddesinin tadil edilmesine,
        d. Ayrİca şirketimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 402.maddesinin 2.fİkrasİ hükmü gereĞince kurucular lehine ilk esas mukavelemizde intifa senetleri ihdas edilmesi konusunda herhangi bir madde bulunmamasİna raĞmen şirket ana sözleşmemizin 16.maddesinin (d) bendinde sehven kuruculara kar payİ ödenmesi öngörülmüştür. Bu hususun düzeltilmesi ve ayrİca şirketimizin Sermaye Piyasasİ Kurulu mevzuatİna uygun olarak temettü avansİ daĞİtabilmesi için ana sözleşmenin 16. maddesinin tadil edilmesine,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

29.04.2005 TARİHİNDE YAPILACAK 2004 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 


     - Açİlİş ve Divan seçimi
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk  Divanİ'na yetki verilmesi,
     - Yönetim Kurulu, Denetçi ve BaĞİmsİz  Dİş Denetim Raporlarİnİn okunmasİ   ve görüşülmesi,
     - şirket  2004 yİlİ Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarİnİn okunmasİ, görüşülmesi , onaylanmasİ ve 2004 yİlİ karİ hakkİnda yönetim kurulu görüşünün karara baĞlanmasİ,
     - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,
     - Görev süresi sona ermiş olan  Denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkİ ve ücretlerinin belirlenmesi,
     - SPK mevzuatİ uyarİnca BaĞİmsİz Dİş Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararİnİn onaya sunulmasİ,
     - Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu teşkili,
     - Yönetim kurulu üyeleri ücretlerinin onaylanmasİ,
     -  şirketin sosyal yardİm amacİyla 2004 yİlİnda yaptİĞİ baĞİş ve yardİmlarİn genel kurulun bilgisine sunulmasİ
     - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereĞince gerekli izinlerin verilmesi,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

 

25.08.2005 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI  GÜNDEMİ

 

 

     - Açİlİş ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk  Divanİ'na yetki verilmesi,
     - şirket sermayesinin 4.935.000 (dörtmilyondokuzyüzotuzbeşbin)  YTL'den     6.100.000(altİmilyonyüzbin)  YTL'ye çİkarİlmasİ ve bu nedenle şirket esas sözleşmesinin      6.Maddesinin tadili ve geçici 3. maddenin eklenmesi hususunda karar alİnmasİ,
     - Yönetim Kurulu' nun yeniden teşkili hususunun karara baĞlanmasİ,
     -  Dilekler ve temenniler.

 

 

 

 

20.09.2005 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI  GÜNDEMİ

 

 

     - Açİlİş ve Divan seçimi,
     - Genel Kurul TutanaĞİ'nİn imzasİ hususunda Başkanlİk  Divanİ'na yetki verilmesi,
     - Şirket sermayesinin 4.935.000 (dörtmilyondokuzyüzotuzbeşbin) YTL'den 6.100.000(altİmilyonyüzbin) YTL'ye çİkarİlmasİ ve bu nedenle şirket esas sözleşmesinin 6.Maddesinin tadili ve geçici 3. maddenin eklenmesi hususunda karar alİnmasİ,
     - Dilekler ve temenniler.

 

 

 

« Geri dönmek için tıklayın..