BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.) BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 
Şirketimizin menfaat gruplarıyla ilişkilerinde, her menfaat grubunun şirket faaliyetleriyle ilgili bilgilere açık, anlaşılabilir ve yeterli derecede ulaşabilmesi esastır. Bu amaçla şirketimiz, menfaat gruplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki düzenlemeleri yapacak ve uygulayacaktır.

 

1. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Çalışanlarımızın; iş tarifleri, organizasyon şemamızdaki yerleri ve organizasyon şemamızın bütünü, yetkileri, sorumlulukları, hakları, yasaklar, cezalar, şirket içindeki iş akımı, şirket içinde uygulanan prosedürler hakkında işe girmeden önce ve işe girdikten sonra yazılı olarak bilgilendirilmeleri temin edilecektir.


Çalışanlarımızın performanslarının amirlerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının yazılı olarak ilgilisine tebliğ edilmesi temin edilecektir. Bu çerçevede şirket içindeki verimliliğin arttırılması, çalışanın şirket faaliyetlerine katkısının ölçülmesi ve bunun çalışanca da bilinmesi esası uygulanacaktır.


Şirketimizin dönemsel faaliyet sonuçlarının belli olmasıyla, bütçelenen ve şirket kârına endekslenen hedeflerin gerçekleşmesine paralel olarak, şirket kârından pay almaları temin edilecek, çalışanlarımızın gelirleriyle, hedeflenen şirket kârı arasında korelasyon kurulacaktır. Bu çerçevede çalışanlarımızın geleceklerini şirketimizde görmeleri ve şirketle birlikte şahsi kazançlarını da arttırabileceklerini bilmeleri temin edilecektir.


Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının, şirket maliyetlerinin azaltılmasına yönelik uygulanması teşvik edilecektir. Bu çerçevede, şirket çalışanlarının kendilerini yetiştirerek karar mekanizmalarında aktif rol oynamaları sağlanacaktır.


Çalışanlarımızın sosyal bireyler olarak, toplumsal sorumluluklarımız konusunda duyarlı olmaları sağlanacaktır. Faaliyetlerimizde yasal çerçevelerin belirleyiciliğinin, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılığın,  çevre bilincinin, toplumun tüm kesimleriyle barışıklığın esas olduğunun, tüm çalışanlarımızca bilinmesi ve bu hususların günlük yaşamın bir parçası olarak uygulanması temin edilecektir.

 

2. İŞ ORTAKLARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ:

İş ortaklarımız, şirketimizin çalışma prensipleri, çalışma koşulları, ürünlerimiz, ürünlerimizin kalitesi, sosyal sorumluluklarımız, şirketimizin yapılanması ve işleyiş mekanizmaları, misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz konularında bilgilendirilecektir.


İş ortaklarımızın, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanarak, bu hedeflere ulaşırken iş ortaklarımızın katkıları temin edilecektir.


Sektörümüzün gelişiminde, şirketimizin hedefi bir okul ve ekol olmaktır. Bu çerçevede gerek çalışanlarımızın gerekse iş ortaklarımızın eğitimi çok önemlidir. İş ortaklarımızın, şirketimizle aynı idealleri paylaşmaları, aynı hedeflere odaklanmaktan geçmektedir. Dolayısıyla iş ortaklarımıza verilecek hedefler konusunda bilgilendirme öncelikli politikamızdır.

 

3. TEDARİKÇİLERİMİZİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Tedarikçilerimizin hedeflerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili yazılı bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tedarikçilerimizin faaliyetlerimizin geleceği ve sürekliliği konusunda bilgilendirilmesi çok önemlidir. Tedarikçilerimizle faaliyetlerimiz yazılı anlaşmalar çerçevesinde yürütülecek, tüm ilişkilerimizin hukuki çerçevesi çizilecektir. Tedarikçilerimizden alınan ürün ve hizmetin en üst kalitede olması temin edilecektir. Bu çerçevede, şirketimiz üretimlerinin önemli bir parçası olan ve doğrudan tüketiciye olan sorumluluğumuzu etkileyen tedarik faaliyetlerimizde, kalite sorumluluğu tedarikçiye yüklenecek, kontrol şirketimizde olacaktır. Tedarikçi kalite sorumluluğu taşıdığı hususunda bilgilendirilecektir. Şirketimiz tedarikçiye olan taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek sorumluluğundadır. Bu çerçevede tedarikçilerimize bütçeyle belirlenen satın alma hedeflerimiz dönemsel olarak verilecek ve sapmalar revize edilecektir. Tedarikçilerimizin yasal düzenlemelere uygunluk konusunda şirketimizi bilgilendirmesi talep edilecektir. Tedarikçilerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı olunacak ve bu husus tedarikçilerimize taahhüt edilecektir.

 

4. TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Tüketicilerin; ürünlerimiz, markalarımız, kalitemiz, hizmetimizin sürekliliği, gelişen ve yenilikçi yapımız, sosyal sorumluluklarımız, çevreye ve doğaya olan saygımız, ürün kalitemizin garantisi hususlarında bilgilendirilmesi temin edilecektir. Tüketicinin ürünlerimizle ilgili her türlü bilgiyi alabileceği ve her türlü şikayetini dile getirebileceği yapılanmalar sürekli işler halde tutulacak, tüketici taleplerinin anında cevaplandırılması sağlanacaktır.

 

5. KAMU KURUMLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde ve bu husustan en ufak bir taviz verilmeksizin yürütülmesi esas olduğu gibi gerek iş ortaklarımızın gerekse tedarikçilerimizin yasal mevzuata uygunluğunun temin edilmesi, şirketimizin sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır. Şirketimizin faaliyet sonuçlarının açık, şeffaf anlaşılabilir ve sınırları yasal mevzuatta belirlenen mali tablolarla, tam ve zamanında kamu kurumlarına bildirilmesi temin edilecektir. Kamu kurumlarının istatistik ve değerlendirme amaçlı talepleri tam ve doğru olarak zamanında cevaplandırılacaktır.

 

6. ORTAKLARIMIZIN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Ortaklarımız, şirketimiz faaliyet sonuçlarından istifade etmek ve şirketimizin sürekliliğini temin etmek üzere, şirket sermayesini oluşturmuşlardır. Dolayısıyla şirkete koydukları sermayenin en verimli ve kârlı faaliyetlerde değerlendirilmesini istemektedirler. Bu çerçevede şirketimizce; ortaklarımıza, gerek faaliyet konularımız, gerekse geçmiş ve ilgili dönem faaliyetlerimizin sonuçları hakkında, istenilen en üst ayrıntıda değerlendirme yapabilecek bilgilendirmeyi yapma sorumluluğumuz bulunmaktadır.


Ortaklarımızın şirketimizin misyonu, vizyonu ve değerlerimiz hususunda bilgilendirilmesi temin edilecektir. Ortaklarımızın şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle ulaşmayı hedeflediğimiz nokta hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Şirketimizce faaliyet sonuçlarımızı etkileyebilecek her hususun tam ve zamanında ortaklarımızca gerek web sitemiz yoluyla, gerekse Borsa bildirimleriyle, en seri vasıtalar kullanılarak bilmesi temin edilecektir.


Ortaklarımızın, ana statümüz gereğince, şirketimiz yönetim ve denetim organlarının gerek seçimine, gerek değerlendirmelerine en etkin şekilde katılımını temin edecek bilgilendirme yapılacaktır. Ortaklarımıza sunulacak faaliyet raporlarının, şirketimizin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeyi en sağlıklı şekilde yapacakları ayrıntıda düzenlenmesi temin edilecektir.  


Şirketimizce, bilgilendirme politikamız gereğince bilgi verme yetkisi verilen şahıslar ve unvanları aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

1) Onur Şengül    Yönetim Kurulu Başkan Vekili
2) Sayım Engür    Mali İşler Direktörü

 

 

« Geri dönmek için tıklayın..