ÜCRET POLİTİKASI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.) YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.). yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları kapsamında ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Ücret Politikamız; adil, objektif, rekabetçi ve motive edici kriterler göz önünde bulundurularak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine bu unvanla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık sabit bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her koşulda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçeve dahilinde tanımlanmıştır:
Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir. Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

Diğer Haklar: Sosyal yardımlar Personel yönetmeliği ve diğer şirket prosedürleri çerçevesinde kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticisine doğrudan ve dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.
Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler ve Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin internet sitesinde yer verilir.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine verilen ücretler ve sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.