ETİK POLİTİKASI

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.) ETİK POLİTİKASI

 1. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Şirketimiz, faaliyetlerini yazılı anlaşmalara uygun yürütmektedir. Menfaat gruplarıyla herhangi bir çıkar çatışması halinde, Türk Mahkemelerince verilecek karara saygılı olunur.
Şirketimiz faaliyetlerinin hukuki çerçevesini ilgili yasal mevzuat oluşturur. Hukuki çerçevenin dışında iş yapılmaz. Hukuka uygun olmayan anlaşmalardan uzak durulur. Amirler, şirket çalışanlarına hukuka uygun olmayan talimat veremez. Hukuka uygun olmayan talimatı yerine getiren personel, sorumluluktan kaçamaz.

 1. IRK, DİL, DİN, CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILMAMASI, ŞAHSİ HAKLARA SAYGI.

Gerek şirket çalışanlarına karşı, gerekse iş ortaklarımıza karşı ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmak suretiyle farklı davranılamaz. Şirket herkese aynı mesafededir.

 1. HAKLARIN KORUNMASI

Şirketimiz ve çalışanlarımız, faaliyetlerinde menfaat gruplarının haklarını gözetir. Haklar, tam olarak ve zamanında ödenir.

 1. ŞİRKETİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞININ MUHAFAZASI

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirketin maddi ve gayri maddi varlığını korumak ve gözetmekle yükümlüdür. Şirket aktifi, şahsi çıkarlar yada herhangi bir menfaat grubu lehine kullanılamaz.

 1. ŞİRKET FAALİYETLERİNDE GENEL AHLAK KURALLARINA UYGUN DAVRANMA

Şirket çalışanlarının, şirket içindeki çalışmalarında genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere uygun davranmak mükellefiyetleri bulunmaktadır. Bu cümleden hareketle hırsızlık, taciz, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet alma ve rüşvet verme, şirket içi bilgilerin şahsi menfaat sağlama amacıyla kullanılması, görevi dolayısıyla sahip olduğu nüfusu menfaat temin etmek için kullanmak, ceza yasalarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla işten çıkarma nedenidir.

 1. ŞİRKET DIŞINDA GENEL AHLAK KURALLARINA UYGUN DAVRANMA

Şirket çalışanlarının, şirket dışında da genel ahlak ve adaba, örf ve adetlere göre bir yaşam sürmesi, büyük ölçüde borçlanmaktan kaçınması ve gelir seviyesine uygun bir yaşam tarzını benimsemesi şirketimizce izlenir ve değerlendirilir.

 1. İŞE, İŞYERİNE, AMİRE SAYGI

Şirket çalışanları, işinin gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmek zorundadır. İşyerine vaktinde gelip gitmeye dikkat etmek, şirket içi faaliyetleri düzenleyen dahili mevzuata uygun davranmak, şirket tarafından kullanımına tahsis edilen araç gereci bakımlı tutmak ve korumak, işyeri adabına uygun kılık kıyafetle gelmek, kişisel temizliğine özen göstermek çalışanın sorumluluğudur. Şirket çalışanları amirlerinin verdiği hukuka uygun emirleri itiraz etmeden yerine getirir.

 1. ŞİRKET ORGANİZASYONU VE YETKİ DAĞILIMINA UYMAK

Çalışanlar, şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıdan yukarıya doğru yetki dağılımına uygun tarzda hareket eder. Yetkisini aşan konularda karar veremez, faaliyet gösteremez, bilgi veremez, açıklamada bulunamaz.

 1. TAAHHÜTLERE UYMAK

Şirketimiz yerine getiremeyeceği taahhütlerde bulunamaz. Verilen taahhütler sonuçları zararda olsa yerine getirilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde girilecek taahhütlere, yetki dağılımına uygun girilir. Yetkisiz şahısların taahhütleri şirketimizi bağlamaz.

 1. ÜRETİMDE KALİTE SORUMLULUĞU

Şirketimizin, faaliyetlerinde ve satışını yaptığı ürünlerde müşteri memnuniyeti temin edecek kaliteye ulaşılması esastır. Tüketicinin, şirketimiz ürünlerinden sağladığı tatminin en üst  dereceye çıkarılması ahlaki sorumluluğumuzdur.

 

 1. HAKSIZ REKABETTEN KAÇINMA

Çalışanlarımız verilen izinler dışında şirketle rekabet edecek faaliyetlerde bulunamaz, şirketle ticari iş yapamaz. Şirketimiz mal satışlarında,  iş ortaklarına aynı satış şartlarını uygulayarak haksız rekabet ortamı yaratmaktan kaçınır. Mal ve hizmet alımlarında ihaleye fesat karıştırılamaz. Herhangi bir tedarikçiyi kayıracak uygulama yapılmaz.

 1. ZAMANINDA, TAM VE DOĞRU BİLGİLENDİRME

Şirketimiz ilgili menfaat gruplarını zamanında, tam ve doğru bilgilendirir. Hiçbir zaman, bilgiyi kullanacak menfaat grubunun yanlış veya hatalı sonuç çıkaracağı muallak açıklamalarda bulunulamaz.